top of page

Postaw na sprawdzone rozwiązania i wybierz gotowy projekt. 

do odbioru

Poznaj aktualną ofertę gotowych domów dostępnych do odbioru. 

ZAPROJEKTUJ

Zaprojektuj indywidualny koncept swojego wymarzonego domu. 

DORADZTWO

Umów się na rozmowę i skorzystaj z naszego doświadczenia.

BOAT S
BARN M
CUBE M
BARN S
CUBE S
OFFICE BOX
IMG_0832.JPG
2d5ac0656b83fce15d7c710cab5aa27b.jpg

Dlaczego

modułowe domy prefabrykowane

postawDOM.com

Domy postawDOM.com to po­łą­cze­nie wie­dzy oraz prak­tycz­ne­go do­świad­cze­nia, które zdo­by­wa­my od ponad 15 lat na rynku domów pre­fa­bry­ko­wa­nych. Po­ma­ga­my na­szym Klien­tom w re­ali­za­cji ma­rzeń o wła­snym domu dbając o najwyższą jakośc każdej realizacji. Fi­la­ra­mi każ­de­go na­sze­go pro­jek­tu są: jakość wykonania, ener­go­osz­częd­ność i no­wo­cze­sność. 

Pod­czas re­ali­za­cji in­we­sty­cji sto­su­je­my tylko naj­wyż­szej ja­ko­ści cer­ty­fi­ko­wa­ne ma­te­ria­ły spraw­dzo­nych dostawców, a każdy etap bu­do­wy nad­zo­ru­ją naj­lep­si pro­fe­sjo­na­li­ści dba­ją­cy o to, aby wszyst­kie prace zo­sta­ły wy­ko­na­ne na naj­wyż­szym po­zio­mie, a optymalnie skonstruowana linia produkcyjna pozwala skutecznie zminimalizować ślad węglowy  naszych procesów.  W stałej sprzedaży posiadamy szeroką ofertę gotowych domów, dostępnych od ręki.  

Z postawDOM.com zrealizujesz swoje marzenie o własnym domu, inwestycji na wynajem czy budowie nowoczesnego resortu, w kilku prostych krokach. 

Czym są domy zeroenergetyczne

postawDOM.com

Domy ze­ro­ener­ge­tycz­ne postawDOM.com to bu­dyn­ki wy­po­sa­żo­ne w no­wo­cze­sne tech­no­lo­gie takie jak in­sta­la­cja fo­to­wol­ta­icz­na, sys­tem re­ku­pe­ra­cji oraz pompa cie­pła, które wraz z od­po­wied­nio przy­go­to­wa­nym pro­jek­tem bu­dyn­ku oraz in­sta­la­cji spra­wia­ją, że dom może sam wy­twa­rzać ener­gię po­trzeb­ną m.​in. do ogrza­nia domu. Dzię­ki temu za­po­trze­bo­wa­nie na ener­gię z ze­wnątrz jest prak­tycz­nie ze­ro­we.

Rodzina

Wybieraj to co daje komfort

Z pomocą naszego zespołu projektowego możesz stworzyć dom swoich marzeń, który będzie odpowiedzią na wszystkie Twoje potrzeby. Nasi fachowcy zrealizują go wykorzystując do tego technologię prefabrykacji oraz wysokiej jakości materiały, abyś razem z najbliższymi mógł cieszyć się życiem w solidnym i wygodnym domu.

KONTAKT

Doświadczenie jest miarą sukcesu.
Jesteśmy z Wami już od 10 lat.
konakt
bottom of page